square06_blue.gif 아빠붕어웹진/인천클럽팀


 인천 세월팀은 오랜 낚시 경험으로 세월을 낚을정도로 여유만만한팀 우정과 함께 낚시시를..

 

     민물/실시간 세월팀

 

square06_blue.gif  이  름 / 김철환.팀장

square06_blue.gif  나  이 / 1954년생

square06_blue.gif  직  업 / 회사원

square06_blue.gif  주특기 /낚시떠나자

square06_blue.gif  닉네임 / 벤뎅이

square06_blue.gif

 

square06_blue.gif  이   름 :박세환

square06_blue.gif  나   이 : 1956년생

square06_blue.gif  직   업 : 회사원

square06_blue.gif  주특기 : 정도낚시心

square06_blue.gif  닉네임 :땅콩찌

square06_blue.gif

 

square06_blue.gif  이   름 :김재광

square06_blue.gif  나   이 : 1960년생

square06_blue.gif  직   업 : 회사원

square06_blue.gif  주특기 : 물보고 밤새기

square06_blue.gif  닉네임 : 거시기

square06_blue.gif

 

square06_blue.gif  이   름 :최종찬

square06_blue.gif  나   이 : 1952년생

square06_blue.gif  직   업 : 회사원

square06_blue.gif  주특기 : 여행

square06_blue.gif  닉네임 :체바퀴

square06_blue.gif

 

square06_blue.gif  이   름 :김창주

square06_blue.gif  나   이 : 1968년생

square06_blue.gif  직   업 : 자영업

square06_blue.gif  주특기 : 콩알낚시

square06_blue.gif  닉네임 : 낚자

square06_blue.gif

 

square06_blue.gif  이   름 : 이보양

square06_blue.gif  나   이 : 1960년생

square06_blue.gif  직   업 : 회사원

square06_blue.gif  주특기 : 끈기와 인내

square06_blue.gif  닉네임 : 찌말뚝

square06_blue.gif  

 

square06_blue.gif  이   름 : 김준길

square06_blue.gif  나   이 : 1960년생

square06_blue.gif  직   업 : 자영업

square06_blue.gif  주특기 : 낚시여행

square06_blue.gif  닉네임 : 황금철새

square06_blue.gif  

 

square06_blue.gif  이   름 : 이영길

square06_blue.gif  나   이 : 1960년생

square06_blue.gif  직   업 : 회사원

square06_blue.gif  주특기 : 바닥낚시

square06_blue.gif  닉네임 : 인천붕어

square06_blue.gif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[fishnak@fishnak.co.kr]
Copyright ⓒ  2002   휘시낚    아빠붕어   All Rights Reserved